Opinión

L’atomisació del valencianisme

Joan Benet Rodríguez i Manzanares

El moviment valencianiste al principi de la democràcia, era un moviment casi inexistent i poc estructurat, que contava en molt poquetes entitats que ho estructuraren per a que fora un moviment fort i en trellat.

En el pas dels anys es crearen associacions que sempre han velat per Valéncia i per totes les seues senyes d’identitat, tan desprestigiades hui en dia per partits com Compromís, i indirectament per casi tots els partits generalistes.

Eixes associacions organisaren al valencianisme i ho reconduïren per camins tals, que tot bon valencianiste podia lluitar de valent per sa terra des d’elles, duent al valencianisme a roçar el cel de la victòria, pero… com passa en no poques ocasions, dins del mateix món valencianiste ixqueren persones que era com si a soles elles arboraren tot el valencianisme en la seua bandera, fent que el rei que tenien en la seua pancha, no els deixara vore lo que havia i lo que hi ha al seu costat, puix encara hui en dia tenim un salvapàtria per cada valencianista.

Aixina, el nostre moviment valencianiste fa un cabaç d’anys pareixia que tenia uns líders consolidats i un pervindre perfecte per a poder no a soles lluitar contra el catalanisme, sino per a guanyar-lo, pero fa prou anys que començà un procés de retrocés, puix ningú volia ser coa de lleó i tots volien ser cap de ratolí.

Aixina, el moviment valencianiste començà a dividir-se i atomisar-se, cosa que sabé aprofitar molt be el moviment catalaniste, el qual ya fea temps que mos estava invadint en tots els sentits, i en la més ampla expressió de la paraula. I davant d’esta situació en la que sentiments aliens al nostre sentir i a la nostra terra mos estaven atacant i usurpant les nostres millores joyes, la llengua, la cultura, les tradicions, tot el nostre patrimoni… el moviment valencianiste continuava barallant-se en guerres internes per tindre i mantindre el poder, per una tilde, per qualsevol cosa com ho fan els chiquets en el colege.

El catalanisme ha alvançat tant en els últims anys, que ha arribat al poder mentres que mosatros, els valencianistes, encara estem ancorats en el “yo soc més que tu” o “si estàs tu yo no vaig…” i lo que és pijor, estem atomisant impressionantment el valencianisme, fent cada dia grupets més chicotets sense cap recursos ni estructura de cap tipo, creant i fent unes campanyes que a penes ixen de Facebook i que comencen a ser com un granet d’arena en el desert que supon el catalanisme, mentres que localment i a nivell casi particular, creem “El dia de…” per a fer una festa valencianista, dins d’un àmbit que cada vegada està més minvat de valencianistes actius.

Senyores i senyors, deixem de mirar-mos el melic i comencem a treballar junts per a construir un valencianisme de futur que puga tirar del nostre Regne de Valéncia a qui toque fer-ho, el valencianisme que necessita el poble valencià, un valencianisme fort i unit… puix de no ser aixina…

_______________________________________________________________________

Loading...

La atomización del valencianismo

El movimiento valencianista al principio de la democracia, era un movimiento casi inexistente y poco estructurado, que contaba con muy pocas entidades que lo estructurara para que fuera un movimiento fuerte y con sentido.

Con el paso de los años se crearon asociaciones que siempre han velado por Valencia y por todas sus señas de identidad, tan desprestigiadas hoy en día por partidos como Compromís, e indirectamente por casi todos los partidos generalistas.

Esas asociaciones organizaron el valencianismo y lo recondujeron por caminos tales, que todo buen valencianista podía luchar valientemente por su tierra desde ellas, llevando al valencianismo a rozar el cielo de la victoria, pero… como pasa en no pocas ocasiones, dentro del mismo mundo valencianista salieron personas que era como si solo ellas enarbolaran todo el valencianismo con su bandera, haciendo que el rey que tenían en su barriga, no les dejara ver lo que había y lo que hay a su alrededor, pues todavía hoy en día tenemos un salvapatria por cada valencianista.

Así, nuestro movimiento valencianista hace muchos años parecía que tenía unos líderes consolidados y un porvenir perfecto para poder no sólo luchar contra el catalanismo, sino para ganarlo, pero hace bastantes años que comenzó un proceso de retroceso, pues nadie quería ser cola de león y todos querían ser cabeza de ratón.

Así, el movimiento valencianista comenzó a dividirse y a atomizarse, cosa que supo aprovechar muy bien el movimiento catalanista, el cual ya hacía tiempo que nos estaba invadiendo en todos los sentidos, y en la más amplia expresión de la palabra. Y ante esta situación en la que sentimientos ajenos a nuestro sentir y a nuestra tierra nos estaban atacando y usurpando nuestras mejores joyas, la lengua, la cultura, las tradiciones, todo nuestro patrimonio… el movimiento valencianista continuaba peleándose con guerras internas por tener y mantener el poder, por una tilde, por cualquier cosa como lo hacen los chiquillos en el colegio.

El catalanismo ha avanzado tanto en los últimos años, que ha llegado al poder mientras que nosotros, los valencianistas, todavía estamos anclados en el “yo soy más que tú”, o “ si estás tú yo no voy…” y lo que es peor, atomizando impresionantemente el valencianismo, haciendo cada día grupitos más pequeñitos sin ningún recurso ni estructura de ningún tipo, creando y haciendo unas campañas que apenas salen de Facebook y que comienzan a ser como un granito de arena en el desierto que supone el catalanismo, mientras que localmente y a nivel casi particular, creamos “El día de…” para hacer una fiesta valencianista, dentro de un ámbito que cada vez está más menguado de valencianistas activos.

Señoras y señores, dejemos de mirarnos el ombligo y comencemos a trabajar juntos para construir un valencianismo de futuro que pueda tirar de nuestro Reino de Valencia a quien toque hacerlo, el valencianismo que necesita el pueblo valenciano, un valencianismo fuerte y unido… pues de no ser así…

Agregar comentario

Haga clic aquí para publicar un comentario

Campo de Golf El Castillejo, Alcalá de la Selva